Sojusz Lewicy Demokratycznej

Agnieszka Miza

Agnieszka Miza - wiceprzewodnicząca Rady Dolnoślaskiej SLD.

W Sojuszu Lewicy Demokratycznej  odpowiada za relacje ze środowiskami kobiecymi oraz młodzierzowymi

Absolwentka dwóch kierunków studiów Uniwersytetu Opolskiego :

Wydział Ekonomiczny – Administracji w zakresie administracja samorządowa

Wydział Filologiczny – Język Biznesu 

Posiada doświadczenie zawodowe związane z pracą w administracji rządowej i samorządowej. Pracując w Biurze Integracji Europejskiej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadziła kampanię na rzecz wstąpienia Polski do Unii Europejskiej na terenie województwa opolskiego, z ramienia Wojewody Opolskiego. Organizowała spotkania i  konsultacje społeczne z mieszkańcami województwa opolskiego, celem przybliżenia potencjalnym wyborcom, idei programowych UE. Prowadziła szkolenia dla różnych grup społecznych z zakresu pisania wniosków, celem pozyskania środków z programów przedakcesyjnych.

Przez ponad osiem lat zajmowała się problematyką ochrony środowiska pracując w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Odpowiadała za prawidłowy przebieg spraw formalno-prawnych wynikających ze współpracy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z Ministerstwem Środowiska, z Wojewodą Dolnośląskim, Sejmikiem Województwa Dolnośląskiego oraz innymi urzędami i instytucjami.

Obecnie Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Nadzoruje  realizację zadań Wydziału w zakresie: planowania, aktualizacji i kontroli budżetu, sporządzania analiz dotyczących działalności finansowej instytucji kultury, monitorowania spraw związanych z finansowaniem zadań związanych z WPF, nadzorowanie działań związanych z procedurą zamówień publicznych, analizowania wyników kontroli finansowych przeprowadzonych w nadzorowanych instytucjach kultury. Nadzór i współudział w przygotowaniu projektów aktów prawnych Sejmiku, Zarządu Województwa, Marszałka Województwa oraz innych materiałów przedkładanych tym organom, związanych z kreowaniem i realizacją polityki kulturalnej województwa. Udział w posiedzeniach właściwych komisji sejmikowych i obradach Sejmiku WD.

Przewodnicząca Dolnośląskiego Forum Równych Szans i Praw Kobiet – Platformy Programowej SLD, którego celem jest :

działanie na rzecz równości kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia,
realizacja ekonomicznych praw kobiet, w tym ich gospodarczej niezależności oraz uzyskania dostępu do zatrudnienia, przeciwdziałanie ubóstwu kobiet m.in. poprzez modernizację systemu świadczeń społecznych oraz ograniczenie bezrobocia, uzyskanie szczególnego charakteru opieki zdrowotnej, w tym dotyczącej świadomego macierzyństwa, profilaktyki zachorowań oraz promowanie programów badawczych służących zdrowiu kobiet w poszczególnych okresach życia, przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, równy udział i reprezentacja kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji w instytucjach życia publicznego, w organach przedstawicielskich oraz we władzach publicznych na każdym szczeblu, zwalczanie stereotypów w pojmowaniu ról kobiet i mężczyzn w życiu społecznym, działanie na rzecz nadania celom realizowanym przez Forum zinstytucjonalizowanej formy w postaci : Komisji parlamentarnej oraz Urzędu centralnego powołanego do monitorowania i koordynowania działań na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn, działanie na rzecz realizacji standardów europejskich we wszystkich dziedzinach życia publicznego i społecznego, w tym dotyczących planowania rodziny, promowanie zrównoważonego udziału kobiet we władzach partii na wszystkich szczeblach

Formularz kontaktowy

* wszystkie pola są wymagane

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J

 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R

 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Z