Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

List szefa KP SLD do Premiera

dodano 2012-04-18 23:08 w kategorii: Informacje

Oto list jaki wystosował Leszek Miller do Premiera RP:


       Pan
       Donald TUSK
       Prezes Rady Ministrów


 Na początku marca br. zapowiedział Pan, że rząd w najbliższych miesiącach podejmie decyzję odnośnie konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej oraz, że zostanie ona przedstawiona do ratyfikacji. Stwierdził Pan również, że co do jej istoty nie ma żadnych wątpliwości, że Polska powinna ratyfikować tę konwencję. 
Tymczasem Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin zgłosił zasadnicze zastrzeżenia. Według ministra konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet jest niezgodna z art. 18 Konstytucji RP, który mówi o ochronie małżeństwa, rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa. Na konferencji w Krakowie minister nazwał zawarte w przedmiotowej konwencji postulaty skrajnymi i uderzającymi w tradycyjny model rodziny. Zdaniem ministra, konwencja promuje związki homoseksualne. Tezy lansowane przez Pana Ministra potwierdziła również rzeczniczka resortu, Pani Patrycja Loose. Prezentując oficjalne stanowisko ministerstwa użyła następujących sformułowań: „Zastrzeżeniem związanym z tym aktem prawa międzynarodowego jest definicja społeczna płci i związane z nią obowiązki promocji postaw społecznych”. Wynika z tego wprost, że poglądy ministra Jarosława Gowina służą utrwalaniu tradycyjnego modelu rodziny i podziału ról w społeczeństwie.
W reakcji na zastrzeżenia Ministra Sprawiedliwości, Pani Agnieszka Kozłowska-Rajewicz – Pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania zapewnia tymczasem, że Polska podpisze wymienioną konwencję.
Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej została przedstawiona do podpisu w maju 2011 r. w Turcji. Do tej pory została podpisana przez 19 państw wchodzących w skład Unii Europejskiej i pozostających poza wspólnotą.
Panie Premierze,
Sprzeczne komunikaty przedstawicieli rządu muszą dziwić i niepokoić. Zaistniała sytuacja zmusza mnie do zadania pytania, czy aktualne są Pana deklaracje z marca br. w sprawie podpisania i ratyfikacji konwencji. 
Już dziś mogę zadeklarować, że Klub Poselski SLD będzie głosował za jej ratyfikacją.

Leszek Miller

Przewodniczący  KP SLDKomentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.